മേലനങ്ങാന്‍.... വയ്യാതെ, നിന്നനില്‍പ്പില്‍ ഒരഭ്യാസം

2010, ഓഗസ്റ്റ് 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

തിരിച്ചറിവ്
 
പൂമുഖത്തേക്ക് ഒരു ഉരുളൻ കല്ല്
വന്നതാണ്
ആദ്യാമായി
തിരിച്ചറിവിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് അവൾ പറയാൻ കാരണം

ചിതലിന്
ഒരിക്കലും
മുഴുവാനായി കരണ്ടു തിന്ന് തീർക്കാൻ
സാധിക്കില്ല എന്നതൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു
വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നും ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ
എന്നതാണ് തിരിച്ചറിവ്

കറുത്ത കണ്ണടയിൽ
ഉറക്കിന്റെ അവശിഷ്ടം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചത്
എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ

അത് പോലെയാണ് തിരിച്ചറിവും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: